ประพจน์ (Proposition)

คือ ประโยคที่บอกค่าความจริงได้ โดยที่ค่าความจริงนั้นสามารถจะเป็นจริงหรือเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

การสร้างประพจน์ (Constructing Propositions) 

โดยทั่วไปจะใช้อักษรภาษาอังกฤษแทนประพจน์ อักษรที่นิยมใช้ตัวอย่างเช่น p, q, r, s, … เป็นต้น ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง จะถูกแทนค่าด้วย T ส่วนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ จะถูกแทนค่าด้วย F

  • ↔ ก็ต่อเมื่อ – เป็นจริงเมื่อค่าความจริงของทั้งสองประพจน์เหมือนกัน
  • → ถ้า...แล้ว - เป็นเท็จกรณีเดียวเมื่อประพจน์ส่วนหน้าเป็นจริง และประพจน์ส่วนหลังเป็นเท็จ
  • ∨ หรือ – เป็นเท็จกรณีเดียวเมื่อทั้งสองประพจน์เป็นเท็จ
  • ∧ และ – เป็นจริงกรณีเดียวเมื่อทั้งสองประพจน์เป็นจริง
  • ¬ นิเสธ – เปลี่ยนจากจริงเป็นเท็จและเปลี่ยนจากเท็จเป็นจริง