เทคนิคการพิสูจน์

การอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผล (valid argument) คือ การอ้างจากเหตุทั้งหมดที่เป็นจริง แล้ว ส่งให้ผลเป็นจริง หรือ การแสดงว่าประพจน์ผสมต่อไปนี้เป็น สัจนิรันดร์

กฎการอนุมาน

การอ้างเหตุผลที่พิสูจน์แล้วว่าสมเหตุสมผล สามารถนำไปใช้ในการอ้างเหตุผล ของปัญหาที่ใหญ่ขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อีกสำหรับตรรกศาสตร์เชิงประพจน์นั้นมีกฎการอนุมานที่สำคัญดังนี้

  1. กฎการแจงผลตามเหตุ (Modus Ponens)
  2. กฎการแจงผลค้านเหตุ (Modus Tollens)
  3. กฎการแจงผลแบบถ่ายทอด (Transitivity)
  4. กฎการแจงผลต่าง (Disjunctive Syllogism)
  5. กฎการเพิ่ม (Addition)
  6. กฎการทำให้ง่ายขึ้น (Simplification)
  7. กฎการเชื่อมกัน (Conjunction)
  8. กฎการขจัด (Resolution)