เซต

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้แทนกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่เราสนใจ โดยสมาชิกของเซตอาจมีศูนย์หรือมากกว่าศูนย์ชิ้นก็ได้ และลำดับการเขียนสมาชิกของเซตนั้นไม่มีความสำคัญ เซตที่เราสามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ เราเรียกว่า เซตจำกัด (finite sets) แต่สำหรับเซตที่มีจำนวน สมาชิกไม่จำกัดนั้น เราเรียกว่า เซตอนันต์

เซตของเอกภพสัมพัทธ์ (universal set)

เซตที่กำหนดขอบเขตของสมาชิกในเซตที่เราต้องการจะ ศึกษา สมาชิกที่เป็นไปได้ทั้งหมดในเอกภพสัมพัทธ์ บางครั้งเรียกว่า โดเมน (domain) ซึ่งโดยทั่วไป นิยมใช้ในเรื่องฟังก์ชัน หมายถึง ค่าของตัวแปรที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่สามารถป้อนเข้าฟังก์ชันได้ เซต A เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B

  • ยูเนียน (Union)
  • ยูเนียนของเซต A และ B คือเซต A ∪ B ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ใน A หรือ อยู่ใน B หรือ อยู่ในทั้งสองเซต
  • อินเตอร์เซกชัน (Intersection)
  • อินเตอร์เซกชันของเซต A และ B คือเซต A ∩ B ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ใน A และ อยู่ ใน B
  • คอมพลีเมนต์ (Complement)
  • คอมพลีเมนต์ของเซต A คือเซต U - A ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่ได้ อยู่ใน A เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Ā (หรือ Ac หรือ A’)